Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

-            Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo kỹ thuật chuyên ngành công viên cây xanh thuộc Công ty liên kết cùng Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn, các khóa học chuyên đề  như “Kỹ thuật chăm sóc mai vàng” và “Kỹ thuật trồng, chăm sóc bảo dưỡng mảng xanh đô thị”…