Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính năm 2021

Công khai tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công khai tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính năm 2020

Công khai tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính năm 2019

Công khai tài chính đến hết ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm ...

Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tài chính của công ty TNHH MTV Công viên cây xanh năm ...