Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM ...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 của Công ty TNHH MTV ...

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính năm 2021

Công khai tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công khai tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính năm 2020

Công khai tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...

Báo cáo tài chính năm 2019

Công khai tài chính đến hết ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh ...