Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Xét duyệt đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật Công ty đợt 2 năm 2023

      CVCX – Sáng ngày 14/11/2023, tại Phòng họp A, Hội đồng xét duyệt đề ...

Xét duyệt đề tài SKCTKT đợt 2 năm 2022

     CVCX – Sáng ngày 15/11/2022, tại Phòng họp A, Hội đồng xét duyệt đề tài, ...