Điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Công ty quản lý

CVCX- Thực hiện Nghị quyết số 622/NQ-CVCX-HĐTV ngày 25/3/2021 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM về việc điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Công ty quản lý, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các buổi lễ trao quyết định luân chuyển công tác đến các cán bộ Công ty. Theo đó, ông Ngô Bá Kính sẽ giữ chức vụ Giám đốc Công viên Lê Văn Tám, ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật, ông Nguyễn Công Sơn giữ chức vụ Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật, ông Đoàn Bảo Long giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1, ông Thái Văn Thành giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 2 và ông Mai Ngọc Ánh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 3.

 Ông Mai Ngọc Ánh nhận quyết định luân chuyển

Ông Thái Văn Thành giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 2 

Ông Nguyễn Thanh Sơn là Phó phòng Kỹ thuật

Ông Đoàn Bảo Long nhận quyết định làm Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1

Ông Ngô Bá Kính giữ chức vụ Giám đốc Công viên Lê Văn Tám

Ông Nguyễn Công Sơn nhận nhiệm vụ Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật