Thông báo về việc công khai tình hình lao động, tiền lương năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc công khai tình hình lao động, tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân người quản lý năm 2023