Thông báo mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu

THÔNG BÁO

Mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu)