Thông báo chiêu sinh lớp chăm sóc - bảo quản cây xanh - hoa kiểng cơ bản và nâng cao