Sản Phẩm
Dịch Vụ
Tin Nổi Bật
Nghiên Cứu - Trao Đổi
Đăng Nhập
Thống Kê
GƯƠNG BÁC
Tóm tắt cuộc vận động

CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

***

TÓM TẮT NHỮNG MỐC THỜI GIAN

VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU

---

Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”.

Năm 2007: Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động.

Chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

Chuyên đề: “Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Chuyên đề: “Giới thiệu tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Người (19/5/2007).

Năm 2008: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện Cuộc vận động, từng bước đưa nội dung Cuộc vận động đi vào chiều sâu. Đồng thời với việc thực hiện các tiêu chí đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chi Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc".

Tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người (19/5/2008).

Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động.

Năm 2009: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Chuyên đề: “Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

Tổ chức kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2010: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, gắn với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.”

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Năm 2011: Tổng kết Cuộc vận động.

Gương bác tương tự
Thiết kế web bởi Lạc Tâmhosting chất lượng caokiểm tra tên miềnwibiwiitbook