Thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách Công viên Gia Định B

CVCX- Theo Quyết định số 2285/QĐ-CVCX về việc miễn nhiệm và điều động cán bộ ngày 07/10/2021 và Thông báo số 2286/TB-CVCX ngày 07/10/2021 về việc phân công nhiệm vụ phụ trách Công viên Gia Định B, từ ngày 08/10/2021 bà Cao Thị Hằng- PGĐ Công viên Gia Định B sẽ phụ trách Công viên Gia Định B trong thời gian thực hiện công tác cán bộ theo quy trình.Bà Cao Thị Hằng nhận nhiệm vụ phụ trách Công viên Gia Định B