Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

CVCX- Ngày 16/7/2020, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 77 năm 2020 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 3 phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức đã diễn ra tại hội trường Công ty.
Lớp bồi dưỡng được tổ chức cho cán bộ, đảng viên Công ty và các đơn vị phối hợp nhằm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn diện, đi vào chiều sâu, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý chí bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Chương trình bồi dưỡng gồm 07 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn liền với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên. Trong đó, theo báo cáo viên- Đại tá Tôn Thất Huỳnh Ái, khóa học sẽ tập trung vào 3 chuyên đề chính: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Dân tộc và tôn giáo; Chuyên đề về các Luật.
BH