HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐH ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2015 – 2020

    Chiều 18/01, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức Hội nghị đảng viên, Ban chấp hành đoàn thể, các tổ trưởng học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.Chiều 18/01, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức Hội nghị đảng viên, Ban chấp hành đoàn thể, các tổ trưởng học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.
    Nghị quyết của Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hằng năm 8% - 8,5%, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP; đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.
    Sau Hội nghị, toàn thể 198 cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty chia thành 04 tổ thảo luận góp ý các nội dung về triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X.
     Nguyên nhân hạn chế, yếu kém : (1) Về khách quan, diễn biến chính trị phức tạp, hậu quả của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế lớn và kinh tế thế giới phục hồi chậm. Những yếu kém nội tại của nền kinh tế đất nước từ nhiều năm trước cần phải có thời gian giải quyết; trong khi chưa có cơ chế, chính sách cần thiết để tạo điều kiện phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (2) Nguyên nhân chủ quan là do năng lực dự báo tình hình của Thành ủy còn bất cập; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn những mặt hạn chế; chậm cụ thể hóa Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, một số chủ trương, chính sách chưa được triển khai thực hiện mạnh mẽ; chưa có chủ trương, biện pháp tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư, thực hiện đối tác công - tư (PPP); chưa kiên trì kiến nghị với Trung ương để có cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm tạo sức mạnh liên kết của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chậm tổng kết thực tiễn và nhân rộng các mô hình hiệu quả; còn lúng túng trong biện pháp đấu tranh, xử lý đối với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên; công tác quản lý, giáo dục cán bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn hạn chế; lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác cán bộ hiệu quả chưa cao.
     Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra 5 kinh nghiệm sau đây:
Thứ nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Càng khó khăn, càng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén vận dụng đưa nghị quyết vào cuộc sống; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia thực hiện của Nhân dân.
Thứ hai, nhận thức sâu sắc và xác định trách nhiệm rất cao về vai trò, vị trí thành phố, là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước; thực hiện tốt các chính sách an dân, xây dựng thế trận lòng dân; giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với các tỉnh, thành phố trong cả nước và hội nhập quốc tế.
Thứ ba, phát triển nhanh, bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phải luôn thấm nhuần quan điểm tin Dân, trọng Dân, học Dân, dựa vào Dân, chăm lo cho cơ sở, phát huy sức Dân để chăm lo cho Dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.
Thứ tư, phải chú trọng tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; chủ động sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền và chủ động phối hợp với ban, bộ, ngành, kiên trì đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách không còn phù hợp; đồng thời, kịp thời đề xuất, kiến nghị cho thành phố thực hiện thí điểm những cơ chế, chính sách mới để khai thác thế mạnh, phát huy vị trí, vai trò thành phố.
Thứ năm, phải tập trung xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trọng tâm xây dựng Đảng; đánh giá, quy hoạch, bố trí đúng cán bộ, phát huy nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phải luôn đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; bám sát thực tiễn, dự báo sát, có giải pháp tích cực để thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ.
2. VỀ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2015 - 2020, ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ
2.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
     Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.
2.2. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; trong đó tỷ trọng của ngành dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%.
2. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.
3. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.
4. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.
5. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.
6. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.
7. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.
8. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.
9. Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.
10. Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).
11. Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sỹ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân.
12. Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.
13. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.
14. Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).
2.3. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh
     Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.
Phát triển nhanh dịch vụ, nhất là các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao; nâng cao tỷ trọng 9 ngành dịch vụ chủ yếu trong cơ cấu kinh tế thành phố. Đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại kết hợp du lịch mua sắm; phát triển nhanh thương mại điện tử. Phát triển sản phẩm tài chính, định chế tài chính và thị trường tài chính. Hiện đại hóa hệ thống thanh toán, hướng đến áp dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Phát triển mạnh, vững chắc hệ thống tài chính phi ngân hàng như thị trường chứng khoán, các loại quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm.
     Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang các sản phẩm chế tạo, nâng cao giá trị gia tăng; xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, hoàn thiện và khai thác tối đa dịch vụ cảng vận tải, hậu cần hàng hải và xuất - nhập khẩu, vận tải đa phương thức. Hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp, đầu tư phát triển khoa học - công nghệ; nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Liên kết xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch đạt hiệu quả, ngang tầm khu vực Đông Nam Á.
Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục tập trung phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trên cơ sở xác định chiến lược phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ; xác định sản phẩm chủ lực để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, cung ứng cho công nghiệp chủ lực trong nước và xuất khẩu, các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn,… Có chính sách thu hút đầu tư hiện đại hóa ngành xây dựng, sử dụng vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng phổ biến công nghệ xây dựng hiện đại; nâng tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng cao hơn tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp.
     Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, là trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, an toàn của khu vực. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
Tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng phát triển của các thành phần kinh tế. Hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh; thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển các hình thức hợp tác công - tư. Phát triển và quản lý tốt các loại thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa học - công nghệ, thị trường lao động.
     Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút mạnh các dự án sử dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường. Nâng cao sự chủ động khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hình thành cộng đồng ASEAN, thực hiện các hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương, đa phương.
Phát huy vai trò động lực của thành phố trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực.
2. Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
     Xây dựng môi trường văn hóa để con người phát triển toàn diện; nghiên cứu, phát huy đặc trưng, tính cách con người thành phố trong đặc điểm chung của con người Việt Nam. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Nhân dân thành phố; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở; khuyến khích sáng tạo, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Tích cực ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
     Phát triển hệ thống truyền thông đại chúng theo đúng quy hoạch quản lý báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.
6. Phát triển y tế, thể dục - thể thao
     Phát triển ngành y tế thành phố đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng bệnh; nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; khẩn trương và kiên trì thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chấm dứt tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trạm y tế phường - xã, thị trấn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế cộng đồng, phòng bệnh. Xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển y tế kỹ thuật cao, trung tâm y tế chuyên sâu và đầu tư xây dựng bệnh viện tại các cửa ngõ thành phố. Phát triển hệ thống y tế dự phòng. Có chính sách đãi ngộ xứng đáng, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế.
     Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của Nhân dân; chú trọng đầu tư phát triển thể dục - thể thao học đường; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao. Phát triển thể thao thành tích cao. Đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc.
7. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

     Tăng cường cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho người có công và Nhân dân lao động, bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn quận, huyện; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về ưu đãi người có công; huy động các nguồn lực thực hiện thật tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.
     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thế trận lòng dân, đảm bảo các chính sách đều thuận lòng dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, tội phạm; chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.
     Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan bảo vệ pháp luật của thành phố; không để tình trạng oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt hơn cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp.
9. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế
     Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở. Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.
     Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới, các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Nghiên cứu, dự báo sát sự phát triển mới của các giai cấp, tầng lớp; đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng đoàn thể ở cơ sở thật sự vững mạnh, chủ động phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho cấp ủy, tạo nguồn phát triển đảng và nguồn quy hoạch cán bộ hệ thống chính trị.
11. Xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả
     Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp sát hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng các sở, ngành trong việc quản lý, điều hành, tham mưu, đề xuất chính sách và giải quyết thấu lý, đạt tình, kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân.
     Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với đô thị đặc biệt. Quy định và thực hiện nghiêm trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính. Xây dựng Trung tâm hành chính một cửa cấp thành phố; nâng cao chất lượng công vụ cho tổ chức và công dân. Thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phân tích thực trạng và dự báo định hướng phát triển các ngành kinh tế, xã hội, đô thị. Đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu việc thực hiện thí điểm cơ chế thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó sở, ngành, chức danh trưởng phòng thuộc quận, huyện. Nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm cử tri trực tiếp bầu một số chức danh ở phường - xã, thị trấn, quận - huyện.
12. Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ