Hội nghị đảng bộ công ty

   Ngày 03/8/2017, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị là toàn thể đảng viên Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành các đoàn thể Công ty và các quần chúng ưu tú tại các chi bộ trực thuộc.
   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Lễ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 10 về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
   Ngay sau hội nghị đồng chí Trương Đăng Hùng – Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tham dự hội nghị viết thu hoạch cá nhân và hoàn thành trước ngày 15/8/2017, để đánh giá kết quả học tập và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.