Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

     Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM đã báo cáo những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 9, trong đó nhấn mạnh về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
     Theo đó, trong thời gian tới, tập trung phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu về tổng doanh thu, lợi nhuận, thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác giải ngân; quyết toán các dự án tồn đọng các năm trước; tiếp tục thực hiện tốt các công việc để chuẩn bị cho công tác tổ chức Chợ Hoa, Hội Hoa Xuân Ất Mùi - 2015; phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn chuẩn bị thi công Đường hoa Thành phố phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015. Tổ chức thông tin thời sự định kỳ; duy trì hoạt động tổ dư luận xã hội, đồng thời kết hợp các hình thức khác nhau nhằm nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng về các vấn đề đang được quan tâm tại đơn vị, nhất là tư tưởng của người lao động về tiền lương, thu nhập…