Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty

CVCX- Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM vừa công bố quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Chí Cường giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.Ông Trương Đăng Hùng- Chủ tịch HĐTV và ông Lê Công Phương- Giám đốc Công ty chúc mừng Phó Giám đốc Trần Chí Cường
Theo nội dung công văn số 3993/UBND-VX ngày 15/10/2020 của UBNDTP về việc đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Chí Cường, Hội đồng Thành viên Công ty đã ban hành quyết định số 1691/QĐ-CVCX-HĐTV ngày 15/10/2020 về việc bổ nhiệm lại cán bộ. Theo đó. Ông Trần Chí Cường tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, thời hạn là 5 năm kể từ ngày 16/10/2020.