Bổ nhiệm cán bộ thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM

CVCX- Sáng ngày 10/11/2021 tại UBND TP.HCM, ông Đoàn Bảo Long- Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1 thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM vinh dự được nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố trong thời gian 05 năm. Cùng ngày Công ty đã công bố và trao các Quyết định số 2643, 2656, 2657/QĐ-CVCX đối với ông Hồ Vĩnh Anh- Nhân viên phòng Kỹ thuật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Xây dựng; Ông Đinh Thái Liêm - Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1; Ông Ngô Duy Đông- Phó phòng Kỹ thuật được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1.


Ông Đoàn Bảo Long giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố 

Ông Hồ Vĩnh Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Xây dựng

Ông Đinh Thái Liêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1

Ông Ngô Duy Đông giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1